Curl-E Geophysics: Broadening Your Surveys TM

การสำรวจไฟฟ้ากระแสตรง

การสำรวจด้วยไฟฟ้ากระแสตรง เป็นเทคนิคหนึ่งทีได้รับความนิยมอย่างมาก บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการสำรวจด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในแนวดิ่ง (Vertical electrical sounding) และการสำรวจด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในสองมิติ (2-D DC Resistivity Survey)

ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเตรียมเอกสารเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสำรวจไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเผยแพร่ต่อไป