Curl-E Geophysics: Broadening Your Surveys TM

แมกนีโตเทลลูริกคืออะไร

แมกนีโตเทลลูริก (Magnetotellurics — MT) เป็นวิธีการหนึ่งทางธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ศึกษาสภาพต้านทานไฟฟ้าของโลกและเป็นวิธีการสำรวจที่ได้รับความนิยมและนำไปใช้ในการสำรวจที่หลากหลายเช่น การสำรวจหาแหล่งแร่ (ยกตัวอย่างเช่น Tuncer et al., 2006) การประยุกต์ใช้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ยกตัวอย่างเช่น Pellerin and Wannamaker 2005) และกลายเป็นมาตรฐานหนึ่งในการสำรวจแหล่งความร้อนใต้พิภพ (Geothermal reservoir) (ยกตัวอย่างเช่น Amatyakul et al., 2015) ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะสำรวจแหล่งความร้อนใต้พิภพในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้วิธีแมกนีโตเทลลูริก เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557

ในการสำรวจแมกนีโตเทลลูริก เราทำการวัดสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ความละเอียด (resolution) และความลึก (depth of investigation) และขนาด (scale) ของโครงสร้างเป็นไปตามหลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณที่เราบันทึก กล่าวคือหากเราเลือกเก็บข้อมูลในย่านความถี่สูง (high frequency range) เราจะได้ข้อมูลจากโครงสร้างในระดับตื้น ในทางตรงกันข้่ามหากเราเลือกเก็บข้อมูลในย่านความถี่ต่ำ (low frequency range) เราจะได้โครงสร้างระดับลึกและกินบริเวณกว้าง

ข้อดีหนึ่งของการสำรวจด้วยวิธีแมกนีโตเทลลูริกคือ สามารถสำรวจได้เป็นบริเวณกว้าง โดยใช้ระยะเวลาที่น้อย ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถศึกษาพื้นที่ขนาดประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ (Amatyakul et al., 2015) และเรายังสามารถเพิ่มจำนวนสถานี เพื่อเพิ่มรายละเอียดของบริเวณที่สนใจได้ในภายหลัง

ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเตรียมเอกสารเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีสำรวจแมกนีโตเทลลูริก เพื่อเผยแพร่ต่อไป

MT Instrument (KMS820)

ทางบริษัทฯ ใช้ชุดสำรวจแมกนีโตเทลลูริกของบริษัท เคเอ็มเอส เทคโนโลยี่ จำกัด (สหรัฐอเมริกา) ในภาพคือ ขั้วไฟฟ้า (electrode) เพื่อใช้วัดสนามไฟฟ้า แมกนีโตมิเตอร์แบบ induction สำหรับวัดสนามแม่เหล็ก และกล่องบันทึกข้อมูล (acquisition unit)